ਨਿਯਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

Terms of Use

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (2018 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ (2018 ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ) (? ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ?) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.RealGM.com/ (? RealGM.com?) 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲਜੀਐਮ, ਐਲ.ਏ.ਐਲ. (? ਰੀਅਲਜੀਮ?), ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ RealGM.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ (? ਵਿਜ਼ਟਰ?) RealGM.com ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਕੋਲ ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲਜੀਐਮ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ IP ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ. || 903

CHANGES TO TERMS OF USE

RealGM ਨੂੰ ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਡਾਕੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਬੱਧ, ਸਮੱਗਰੀ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲਜੀਮ ਡਾ.ਮੌਕ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸੰਸ਼ੋਧੀਆਂ, ਜੋੜ ਜਾਂ ਮਿਟਾਓ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਡਾਟ ਕਾਮ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਜਿਹੇ ਨੋਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨੇਗਾ.

CONDUCT OF VISITOR AND LAWFUL USE

The Visitor shall use RealGM.com for lawful purposes only. The Visitor shall not post or transmit through RealGM.com any materials which: (i) violate or infringe in any way upon the rights of others; (ii) are unlawful, threatening, abusive, defamatory, invasive of privacy or publicity rights, vulgar, obscene, profane or otherwise objectionable; (iii) encourage conduct that would constitute a criminal offense, gives rise to civil liability or otherwise violates any law; or (iv) contain advertising or any solicitation with respect to products or services, unless RealGM has expressly approved such materials in advance of their transmission. Any conduct by the Visitor that in RealGM's discretion restricts or inhibits any other visitor from using or enjoying RealGM.com is expressly prohibited. All of the content appearing on RealGM.com is solely and exclusively for entertainment purposes and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INTELLECTUAL PROPERTY NOTICES

CONTRACTUAL NON-USAGE / MISAPPROPRIATION

In addition to generally prohibiting any commercial usage of RealGM.com pursuant to other provisions herein, these Terms of Use specifically prohibit you the Visitor from visiting any part of RealGM.com and using information (or learning from information) from RealGM.com to knowingly compete with RealGM, directly or indirectly, whether as an individual or on behalf of any entity with which the Visitor is in any way associated, without the prior written permission of RealGM; if this did, will and/or may apply to the Visitor in the past, present and/or future, then please contact Legal@RealGM.com with a brief description of the competitive purpose, so that we may consider granting or denying written permission. Past conduct or activities by the Visitor that did not receive RealGMs prior written permission and that were or could be in violation of this paragraph shall still be reported to RealGM and might be given subsequent permission by RealGM to relieve the Visitor from related liability in full. Nothing in this paragraph shall be construed to alter or weaken the protections of any other provisions of these Terms of Use; this paragraph shall be construed solely to strengthen RealGMs protections in the case of competitive or potentially competitive use of RealGM.com by the Visitor and any other visitor.

RealGM.com contains copyrighted materials, trademarks and other proprietary information, which may include, without limitation, text, tables, charts, lists, software, photos, video, graphics, music and sound, portions of which are owned by RealGM. The entire contents of RealGM.com are copyrighted as a collective work/compilation. RealGM owns copyright in the selection, coordination, arrangement and enhancement of such content, as well as in all of the content original to it. The Visitor shall not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, create derivative works from, or in any way exploit, any of the content, in whole or in part. The Visitor may download one (1) single copy of the materials on RealGM.com for the Visitor's personal, non-commercial use only. No copying, redistribution, retransmission, publication or commercial exploitation of downloaded materials will be permitted without the prior written permission of RealGM. In the event of any permitted copying, redistribution or publication of such materials, no changes in, or deletion of, author attribution, trademark legend, copyright or other proprietary notice shall be made. The Visitor acknowledges that the Visitor does not acquire any ownership rights by downloading such materials.

The Visitor shall not in any way make any commercial use of any of the materials or intellectual property, without limitation, on RealGM.com, regardless of whether such is independently protected by U.S. law. That is, the Visitor who in any way uses any part of RealGM.com agrees to a contractual agreement with RealGM that the Visitor shall not use RealGM.com for any commercial purpose of any kind, and that all such usage shall be for entertainment purposes only. Any commercial usage of RealGM.com shall be in violation of this contractual agreement and any usage of such materials shall constitute misappropriation entitling RealGM to equitable relief or legal damages.

The Visitor shall not upload, post or otherwise make available on RealGM.com any materials protected by copyright, trademark or other proprietary right, without the prior written permission of the owner of the copyright, trademark or other proprietary right, respectively, and the burden of determining that any materials are not protected by copyright rests with the Visitor. The Visitor shall be solely liable for any damage resulting from any infringement of copyrights, proprietary rights or any other harm resulting from such a submission. By submitting materials to any public area of RealGM.com, the Visitor automatically grants or warrants that the owner of such materials have expressly granted RealGM the royalty-free, perpetual, irrevocable, non-exclusive right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate and distribute such materials (in whole or in part) worldwide and/or to incorporate them in other works in any form, media or technology, now known or hereafter developed, for the full term of any copyright that may exist in such materials. The Visitor also permits any other visitor to access, view, store or reproduce the materials for that visitor's personal use. The Visitor hereby grants RealGM the right to edit, copy, publish and distribute any materials made available on RealGM.com by the Visitor.

TRADEMARKS AND RELATED PROPERTIES

Team logos that appear on RealGM.com are the trademarks and property of the National Basketball Association and its respective member teams. The limited use of these trademarks is intended to provide visitors a symbolic representation of the team names and their respective players and to convey non-verbal meaning (these pictoral indicators are necessary in the case of some non-English-reading visitors); use of these marks is therefore for utilitarian, communicative and informational media purposes only: THE USE OF THESE MARKS ON REALGM.COM IN NO WAY INDICATES, IMPLIES OR SUGGESTS SPONSORSHIP OR ENDORSEMENT BY, OR ASSOCIATION OR AFFILIATION WITH, REALGM.COM BY THE NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION OR ITS RESPECTIVE MEMBER TEAMS. Besides the foregoing, and unless otherwise indicated, trademarks and service marks that appear on RealGM.com are owned by and the property of RealGM. RealGM.com is the federally registered trademark and property of RealGM (Registration Number 3430037).

THE REALGM PUBLIC DISCUSSION FORUMS

NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR POSTS

RealGM makes public discussion forums available to visitors (RealGM Forums) and these have grown to be extremely popular places for sports fans to meet and chat. Please remember that any information that is disclosed in these areas becomes public information. Consequently the Visitor should exercise extreme caution when deciding whether to disclose private and/or personal information on the RealGM Forums, which RealGM strongly advises all visitors against.

To the extent that the RealGM Forums provide visitors an opportunity to post and exchange information, ideas and opinions (Posts), BE ADVISED THAT REALGM DOES NOT AS A PRACTICE SCREEN, EDIT OR REVIEW THE POSTS PRIOR TO THEIR APPEARANCE ON REALGM.COM, and the Posts do not necessarily reflect the views of RealGM. RealGM reserves the right to monitor all of the Posts and to remove any which we consider offensive or otherwise in violation of these Terms of Use.

The following are more legal notices regarding the Posts: The Visitor must have all necessary rights in and to all the Posts that the Visitor provides and all materials they contain; the Visitors Posts must not infringe any proprietary or other rights of third parties; the Visitors Posts must not contain any viruses or other contaminating or destructive devices or features; the Visitors Posts must not contain any defamatory, indecent, offensive, tortious or otherwise unlawful materials or content; and the Visitors Posts must not be used to carry out or solicit any unlawful activity and/or be used to make commercial solicitations. In addition, the Visitor authorizes RealGM and/or others to use all or part of the Visitors Posts in any manner, format or medium that RealGM or such other parties see fit; and the Visitor shall have no claim or other recourse against RealGM for infringement of any proprietary right in the Visitors Posts. Violating these terms will subject the Visitor to investigation and enforcement to ensure compliance; personal information may be used and/or disclosed by RealGM in this process, to the extent necessary to ensure a safe, secure and enjoyable experience at RealGM.com.

To the fullest extent permitted by applicable laws, RealGM shall in no event have any responsibility or liability for the Postings or for any claims, damages or losses resulting from their use and/or appearance on RealGM.com.

DISCLAIMER OF WARRANTIES AND DAMAGES AND LIMITATION OF LIABILITY

USE IS AT VISITOR'S RISK

THE VISITOR EXPRESSLY AGREES THAT USE OF REALGM.COM IS AT THE VISITOR'S OWN RISK. THE VISITOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR PROTECTING THE CONFIDENTIALITY OF THE VISITOR'S PASSWORD(S), IF ANY. NEITHER REALGM NOR ANY OF ITS EMPLOYEES, CONSULTANTS, AGENTS, THIRD-PARTY CONTENT PROVIDERS OR LICENSORS WARRANT THAT REALGM.COM'S SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DO THEY MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF REALGM.COM, OR AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENT OF ANY INFORMATION, SERVICE OR MERCHANDISE PROVIDED THROUGH REALGM.COM. PRICE INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS THE VISITOR'S RESPONSIBILITY TO EVALUATE THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF ALL INFORMATION, OPINIONS AND OTHER MATERIALS ON REALGM.COM OR ANY SITES WITH WHICH IT IS LINKED. REALGM MAY PROVIDE TECHNOLOGY AUTOMATICALLY LINKING AND/OR REFERENCING SITES AND INFORMATION LOCATED WORLDWIDE THROUGHOUT THE INTERNET. BECAUSE REALGM.COM HAS NO CONTROL OVER SUCH SITES AND INFORMATION, REALGM MAKES NO GUARANTEE AS TO SUCH SITES AND INFORMATION, INCLUDING THE ACCURACY, CURRENCY, CONTENT OR QUALITY OF ANY SUCH SITES AND INFORMATION, AND REALGM ASSUMES NO RESPONSIBILITY SHOULD, FOR ANY REASON, THE SEARCH LOCATE UNINTENDED OR OBJECTIONABLE CONTENT. FURTHERMORE, BECAUSE SOME CONTENT ON THE INTERNET CONSISTS OF MATERIALS THAT ARE ADULT ORIENTED OR OTHERWISE OBJECTIONABLE TO SOME PEOPLE, THE RESULTS OF THE VISITOR'S USE OF REALGM.COM MAY AUTOMATICALLY AND UNINTENTIONALLY GENERATE LINKS OR REFERENCES TO OBJECTIONABLE MATERIALS. REALGM.COM MAKES NO CLAIM THAT THIS MIGHT NOT OCCUR.

ਰੀਗਲਮ.ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ || 949

REALGM.COM IS PROVIDED ON AN AS-IS BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE WARRANTIES WHICH ARE IMPLIED AND INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS OF USE.

DISCLAIMER OF LIABILITY

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤਰੁਟੀ, ਖਾਤਮਾ, ਰੁਕਾਵਟ, ਮਿਟਾਉਣਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. , ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਟੋਰਟੀਅਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਬੇਗਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਕੰਪ੍ਰਿਸਟ ਵਾਇਰਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ-ਲਾਈਨ ਫੇਲ੍ਹ, ਥਾਈਫਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ. ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ. || 955

VISITOR'S WAIVER OF DAMAGES

IN NO EVENT WILL REALGM, OR ANY PERSON OR ENTITY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DISTRIBUTING REALGM.COM, BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, REALGM.COM. THE VISITOR HEREBY ACKNOWLEDGES THAT THE PROVISIONS OF THIS SECTION SHALL APPLY TO ALL OF THE CONTENT ON REALGM.COM.

IN ADDITION TO THESE TERMS OF USE SET FORTH ABOVE, NEITHER REALGM NOR ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR CONTENT PARTNERS SHALL BE LIABLE, REGARDLESS OF THE CAUSE OR DURATION, FOR ANY ERRORS, INACCURACIES, OMISSIONS OR OTHER DEFECTS IN, OR UNTIMELINESS OR INAUTHENTICITY OF, THE INFORMATION CONTAINED WITHIN REALGM.COM, OR FOR ANY DELAY OR INTERRUPTION IN THE TRANSMISSION THEREOF TO THE VISITOR, OR FOR ANY CLAIMS OR LOSSES ARISING THEREFROM OR OCCASIONED THEREBY. NONE OF THE FOREGOING PARTIES SHALL BE LIABLE FOR ANY THIRD-PARTY CLAIMS OR LOSSES OF ANY NATURE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

NOTICE

ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲਜੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) || 964 Legal@RealGM.com.

ਇਮਾਨਦਾਰੀ

ਵਿਜ਼ਟਰ, ਰੀਅਲਜੀਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੀਅਲਜੀਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. com. || 971

EQUIPMENT FOR VISITOR'S USE

ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. RealGM.com ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ / ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ. || 975

REALGM.COM'S CONTENT

RealGM.com ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ, ਸਲਾਹ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ (ਰਾਂ) ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ (ਰੀ) ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲਜੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰੀਅਲਜੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ. ਰੀਅਲਜੀਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ, ਰੀਅਲਜੀਐਮ ਡਾਕੂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.

CONTROLLING LAW

These Terms of Use shall be construed in accordance with the laws of the State of New York, in the United States of America, without regard to principles of conflicts of laws. Any cause of action of any nature arising out these Terms of Use shall be brought in a federal or state court of competent jurisdiction within the City of New York, New York County, State of New York, in the United States of America. The Visitor hereby consents to the jurisdiction of such court and further waives any argument that any such court does not have jurisdiction over such cause of action or that venue in any such court is not appropriate or convenient.

ENTIRE AGREEMENT

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ:/info/privacy-policy), which together shall constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersede all previous written or oral agreements between the parties with respect to such subject matter. In the event of a conflict or inconsistency between any other agreement and both these Terms of Use and the Privacy Policy, the latter shall control and govern the rights and obligations of the parties.

HEADINGS

The section headings used herein are for convenience only and shall not be given any legal import whatsoever.