ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੱਕਸ
ਫਿਲਡੇਲਫਿਆ ਸਿਕਸਰਜ਼ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਗ

European National League